Skip to main menu Skip to content

ជំនួយបឋមផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់យុវជន

ជំនួយបឋមផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យុវជនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីហ្វឹកហ្វឺនមាតាបិតា សមាជិកគ្រួសារ អ្នកថែទាំ គ្រូបង្រៀន បុគ្គលិកសាលារៀន មិត្តភក្ដិ អ្នកជិតខាង បុគ្គលិកសេវាសុខភាពនិងមនុស្សទូទៅ និងពលរដ្ឋជាអ្នកថែទាំដទៃទៀត អំពីរបៀបជួយសង្គ្រោះក្មេងវ័យជំទង់ (អាយុ 12-18 ឆ្នាំ) ដែលកំពុងជួបប្រទះជំងឺផ្លូវចិត្ត ឬប្រឈមនឹងការញៀន ឬកំពុងនៅក្នុងវិបត្តិ។ ជំនួយសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យុវជនគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងជាចម្បង សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សវ័យក្មេងជាប្រចាំ។ វគ្គសិក្សាបង្ហាញអំពីចំនុចប្រឈមនៃបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តទូទៅសម្រាប់យុវជន ពិនិត្យឡើងវិញនូវការអភិវឌ្ឍរបស់ក្មេងវ័យជំទង់តាមធម្មតា និងបង្ហាត់ណែនាំគម្រោងសកម្មភាពដែលមាន 5 ជំហានសម្រាប់របៀបជួយមនុស្សវ័យក្មេង ដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិ និងស្ថានភាពមិនមានវិបត្តិ។ ប្រធានបទដែលបានរួមបញ្ចូល មានដូចជាការថប់បារម្ភ ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត ការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន បញ្ហាដែលអាចបង្កឱ្យមានបញ្ហាវិកលចរិត បញ្ហាអាកប្បកិរិយាដែលនាំឱ្យមានការរំខាន (រាប់បញ្ចូលទាំង AD/HD) និងការទទួលទានអាហារខុសប្រក្រតី។ ដើម្បីសិក្សាបន្ថែម សូមទាញយកឯកសារសង្ខេបព័ត៌មានមួយទំព័រអំពី ជំនួយបឋមផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់យុវជន។

Search for courses

ហេតុអ្វីត្រូវការជំនួយបឋមផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់យុវជន 

1 ក្នុងចំណោម 5
ម្នាក់ក្នុងចំណោមយុវជនប្រាំនាក់នឹងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅចំណុចណាមួយក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។
17.1 លាននាក់
យុវជនអាយុតិចជាង 18 ឆ្នាំចំនួន 17.1 លាននាក់កើតមាន ឬបានកើតមានជំងឺផ្លូវចិត្ត –ច្រើនជាងចំនួនកុមារដែលមានជំងឺមហារីក ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺ AIDS រួមបញ្ចូលគ្នា។
7.4%
7.4% នៃកុមារដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជួបពិគ្រោះសុខភាពផ្លូវចិត្ដក្នុងឆ្នាំដែលបានកំណត់។

របៀបដែលជំនួយបឋមផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តអាចជួយបាន

icon
ជូនដំណឹងដល់មនុស្សពេញវ័យអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃសុខភាពផ្លូវចិត្តទូទៅនៅក្នុងចំណោមយុវជន។
icon
កាត់បន្ថយការមាក់ងាយ។
icon
ហ្វឹកហ្វឺនយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារ មិត្តភក្តិ និងមនុស្ស​ដំណាលគ្នា​ដើម្បីឱ្យស្គាល់ពីសញ្ញាណ និងរោគសញ្ញានៃបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឬការប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់សាធារតុញៀន និងផ្ដល់ជំនួយគាំទ្រ។
icon
ផ្ដល់ជំនាញនៃការប្រើប្រាស់គម្រោងសកម្មភាពដែលមាន 5 ជំហានដើម្បីជួយដល់យុវជន ដែលអាចកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឬវិបត្តិ ដូចជាការធ្វើអត្តឃាតជាដើម។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ដើម្បីអានបន្ថែមអំពីរបៀបដែលជំនួយបឋមផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្ត កំពុងជួយដល់ក្រុមយុវជនដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំង សូមពិនិត្យមើលករណីសិក្សារបស់យើង ឬអានប្លក់របស់យើង និងដាក់តម្រងតាមប្រភេទប្រជាជន។

គាំទ្រយុវជនដែលធ្លាប់មានរបួសផ្លូវចិត្ត

មិនថាអ្នកធ្វើការជាមួយកុមារ និងយុវជននោះទេ ឬមិនថាអ្នកជាឪពុកម្តាយ ឬជាអ្នកថែទាំនោះទេ អ្នកអាចមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយអភិឌ្ឍកុមារ និងយុវជន។ បន្ទាប់ពីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្ររបស់អ្នកជាអ្នកណែនាំជំនួយបឋមផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យុវជនហើយ យើងនឹងចុះឈ្មោះឱ្យអ្នក — ដោយឥតគិតថ្លៃ — នៅក្នុងកម្មវិធី យុវជនអត់ធន់រឹងមាំ៖ គាំទ្រកុមារ និងយុវជនដែលជួបប្រទះបញ្ហារបួសផ្លូវចិត្ត។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម ទាញយកខិត្តបណ្ណផ្សព្វផ្សាយអំពីយុវជនអត់ធន់រឹងមាំ។

វគ្គហ្វឹកហ្វឺនដោយឥតគិតថ្លៃនេះនឹងជួយឱ្យអ្នកពន្យល់អំពីអ្វីទៅហៅថាបញ្ហារបួសផ្លូវចិត្ត និងរបៀបដែលរបួសនេះបង្ហាញឡើងនៅលើកុមារ និងយុវជន។ ស្គាល់ថាពេលណា និងរបៀបណាដែលបទពិសោធអវិជ្ជមានកាលនៅកុមារភាព (ACE) និងព្រឹត្តិការណ៍ដែលគួឱ្យតក់ស្លុតដែលជះឥទ្ធិពលលើសមត្ថភាពរបស់កុមារ និងយុវជនក្នុងការសិក្សា និងការចូលរួម។ សិក្សារបៀបដែលសហគមន៍របស់ជនជាតិមិនមែនស្បែកសទទួលរងឥទ្ធិពលដោយមិនស្មើភាពគ្នា។ ហើយអនុវត្តវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយកុមារ និងយុវជន ដោយជួយពួកគេឱ្យបង្កើតភាពអត់ធ្មត់ និងយុទ្ធសាស្រ្តដោះស្រាយប្រកបដោយភាពវិជ្ជាមាន។

ខណៈពេលដែលវគ្គសិក្សានេះត្រូវបានគាំទ្រដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់សុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តក៏ដោយ ការហ្វឹកហ្វឺនអំពីភាពអត់ធ្មត់របស់យុវជន៖ ការគាំទ្រកុមារ និងយុវជនដែលកំពុងជួបប្រទះរបួសផ្លូវចិត្ត មិនរួមចំណែកដល់លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អំពីជំនួយបឋមផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឬវិញ្ញាបនបត្ររបស់គ្រូណែនាំនោះទេ។

Latest News & Updates

See All News